Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WIM VAN HULST BEUNINGEN B.V. | KVK 09121552


Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf
Dag: kalenderdag
Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) met de Verkoper aangaat
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Koper en Verkoper, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
Verkoper: Van Hulst Beuningen B.V.

Artikel 2 Identiteit van de Verkoper
Van Hulst Beuningen B.V.
Wilhelminalaan 10, 6641 DG Beuningen
E-mail: info@www.wimvanhulst.nl

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van Verkoper. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van Verkoper is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door Verkoper dan wel door de feitelijke uitvoering van een bestelling van de koper.
4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Een offerte is 14 dagen geldig.
4.3 Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
4.4 Aanvullingen of wijzigingen op overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk met Verkoper worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 5 Aanbod en tarief
5.1 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst een kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, heeft Verkoper het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.
5.2 Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen in de winkel of op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht om overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 6 Levering en risico
6.1 Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen de aangegeven termijn niet mogelijk is, heeft Koper het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.2 Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door Koper slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.
6.3 Door de Koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het betaalbewijs, binnen 14 dagen worden geruild of retour gebracht bij Verkoper mits deze ongebruikt en ongeopend zijn en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
6.4 Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 3 bepaalde, zogenaamde metragegoederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven./
6.5 Goederen die ten behoeve van Koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van Verkoper als Verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor Koper als Koper de maat heeft opgegeven en dienovereenkomstig op het bestelformulier maten heeft vermeld.
6.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel getoonde monsters van bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.
6.7 Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van Verkoper. Vervoerskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van Koper. Tijdens het vervoer door derden van de goederen van Verkoper naar de door Koper aangegeven plaats, geschiedt het transport voor risico van Koper, tenzij anders is overeengekomen.
6.8 Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
6.9 Ingeval mede tot Verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering voltooid zijn zodra het verkochte is aangebracht.
6.10 Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat Koper ze niet kan of wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien ook de tweede levering wordt geweigerd, is Verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten bij Koper in rekening te brengen. Na 3 maanden is Koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. Koper blijft verplicht alle speciaal voor hem bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2 Indien Koper consument is, dienen de door de consument verschuldigde bedragen, voor zover niet anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze voorwaarden. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
7.3 Indien Koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is dan de wettelijke rente verschuldigd.
7.4 Verkoper is gerechtigd om bij het plaatsen van een bestelling een aanbetaling te verlangen van 10% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,-. Verkoper heeft het recht om – alvorens te leveren of verder te leveren – te eisen dat de koopsom vooruit wordt betaald dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van Kopers verplichtingen.
7.5 Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/groothandel de bestelde goederen niet aan Verkoper kan leveren.
7.6 De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of compensatie aan Verkoper worden voldaan.
7.7 De buitenrechtelijke kosten die Verkoper moet maken voor het behoud of de uitoefening van zijn rechten komen integraal ten laste van koper. In relatie tot consumenten wordt de hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke kosten berekend conform de op 1 juli 2012 in werking getreden Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien koper geen consument is, geldt een incassopercentage van ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. De verkochte goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van Verkoper totdat Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke Koper gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.
8.2 Door Verkoper geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op andere wijze worden bezwaard.
8.3 Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 9 Klachten en garantie
9.1 Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De kassabon geldt als garantiebewijs.
9.2 De garantie houdt in dat het verkochte naar keuze van Verkoper gratis worden hersteld of vervangen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
9.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als normaal gebruik kan gelden, kan geen beroep op garantie worden gedaan.
9.4 Koper heeft geen recht op garantie indien het gekochte verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of zonder voorafgaande toestemming van Verkoper wijzigingen aan het gekochte zijn aangebracht, tenzij die wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het gekochte.
9.5 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.6 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
9.7 Indien een klacht naar het oordeel van Verkoper ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 De door Verkoper in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur of resultaten, zijn bij benadering en vrijblijvend verstrekt. Verkoper is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen aansprakelijkheid.
10.4 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
10.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In hetgeval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan welke is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
10.6 De aansprakelijkheid van Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door zijn verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Verkoper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het gekochte.
10.7 Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
10.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven mondelinge adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.
10.9 Indien Verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Dit laat de rechten van Koper om de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden, onverlet. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Vrijwaring
11.1 Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Verkoper toerekenbaar is.
11.2 Indien Verkoper door derden wordt aangesproken, dan is Koper gehouden Verkoper bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan op kosten van de Koper.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en webwinkels van Verkoper, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Verkoper en/of bij diegene van wie Verkoper een licentie heeft verkregen. Dit betekent onder meer dat het Koper niet is toegestaan om zonder toestemming van Verkoper de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
12.3 Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Verkoper verstrekte beeldmaterialen en dient zich ervan bewust te zijn dat het verboden is om auteursrechtelijk beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé-doeleinden) of te bewerken. Verkoper zal geen onderzoek doen naar de rechten van anderen. Koper vrijwaart Verkoper voor alle claims van derden die voortvloeien uit of samenhangen met intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.4 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de rechtmatigheid van het openbaar maken van de door Verkoper geleverde beelden. Koper vrijwaart Verkoper voor elke schade die Verkoper lijdt doordat derden (bijvoorbeeld geportretteerden, merkhouders, organisaties of anderszins) Verkoper aanspreken op grond van het openbaar maken van de beelden.

Artikel 13 Geschillenregeling
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Verkoper.
13.3 De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de uitleg van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
13.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.

SPECIFIEKE BEPALINGEN IN HET KADER VAN DIENSTVERLENING
Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van dienstverlening, bijvoorbeeld de situatie waarin aangeschafte gordijnen of zonwering door Verkoper worden opgehangen. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

14.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
* Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
* na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper dienst verplichtingen niet zal nakomen;
* Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
* door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
* zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
14.2 Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
14.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht.
14.4 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Indien Koper een consument is, heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
14.6 Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

SPECIFIEKE BEPALINGEN BIJ KOOP VIA WEBSHOP DOOR CONSUMENTEN

Artikel 15 Herroepingsrecht bij aankoop via webshop
15.1 Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van koop door een consument via een webshop. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
15.2 Op grond van de Wet Kopen op afstand heeft Koper gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de goederen het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht).
15.3 De te retourneren goederen dienen bij terug ontvangst door Verkoper onbeschadigd te zijn en verpakt te worden in de originele verpakking.
15.4 Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan koper terugbetalen. De kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien koper de gehele bestelling retourneert.
15.5 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Verkoper alleen worden uitgesloten indien Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
15.6 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
15.7 Van de webshop(s) van Verkoper zijn de volgende producten in ieder geval uitgesloten van het herroepingsrecht: plakletters, alle soorten stickers, logo’s, spandoeken, naamborden, reclameborden, canvas, foto/poster print, vellen folie, wrapfolie, carbonvellen, kleding en textile met eigen opdruk.